การปลูกพืชไร่และพืชเศรษฐกิจ ชนิดต่างๆ

ข้าว(Rice)   ลักษณะ : เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุปีเดียว ลำต้นตั้งตรง ลักษณะกลมเล็กๆ มีข้อและปล้องกลวง เปลือกหนา มีขนหยาบปกคลุม และต้นมีสีเหลืองนวล ใบเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะยาวรี ขอบใบเรียบ มีขนเล็กๆปกคลุม ผิวใบสากมือ และมีสีเขียว ผลเป็นเมล็ด อยู่เป็นช่อ มีลักษณะทรงรีเล็กๆ มีเปลือกแข็งแห้งหุ้มเมล็ด เมล็ดอ่อนมีสีเขียว เมล็ดแก่มีสีเหลืองทอง     วิธีดูแลรักษาข้าว : ข้าวเจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชที่ชอบน้ำขัง โดนแดดได้ตลอดวัน จะทำให้โตได้เร็ว การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว : การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว มีอายุประมาณ 4-6 เดือน หลังปลูกลงในแปลง ตามสายพันธุ์ เมล็ดข้าวมีสีเหลืองทอง จะสามารถเก็บเกี่ยวได้       2. ข้าวโพด (corn) ลักษณะ : เป็นพืชตระกูลหญ้า ใบเลี้ยงเดี่ยว มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว มีความสูงประมาณ 1-4…