ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ

ข้าว (Paddy crop) ลักษณะ : เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุปีเดียว ลำต้นตั้งตรง ลักษณะกลมเล็กๆ มีข้อและปล้องกลวง เปลือกหนา มีขนหยาบปกคลุม และต้นมีสีเหลืองนวล ใบเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะยาวรี ขอบใบเรียบ มีขนเล็กๆปกคลุม ผิวใบสากมือ และมีสีเขียว ผลเป็นเมล็ด อยู่เป็นช่อ มีลักษณะทรงรีเล็กๆ มีเปลือกแข็งแห้งหุ้มเมล็ด เมล็ดอ่อนมีสีเขียว เมล็ดแก่มีสีเหลืองทอง